Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781,t.j.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 
 2. W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich to się odbywa. Niniejsza informacja jest przeznaczona dla naszych Klientów – uczestników organizowanych/obsługiwanych przez OPERATORA wydarzeń, osób dokonujących zgłoszenia uczestnika, osób uczestniczących w naszych wydarzeniach.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.lagom.org.pl jest KLM Design Karolina Małolepszy z siedzibą w Wawrowie przy ul. Zielone Pola 13a, 66-400 Wawrów, NIP 599-252-59-31, REGON 080376898, tel. 698626105,
  e-mail: biuro@lagom.org.pl, zwana dalej „OPERATOREM”. 
 4. Firma prowadzi wyodrębnioną działalność związaną z organizacją kongresów, konferencji
  i eventów biznesowych pod marką Biuro Kongresów Lagom.
 5. OPERATOR uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
 6. OPERATOR uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników Strony internetowej poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza podczas rejestracji na Stronie internetowej https://www.lagom.org.pl/.  Dane osobowe Użytkowników uzyskiwane są również
  w związku ze składanymi reklamacjami. 
 7. Korzystanie ze Strony internetowej możliwe jest jedynie po zapoznaniu się
  z postanowieniami Regulaminu.

Definicje

 1. OPERATOR – KLM Design Karolina Małolepszy z siedzibą w Wawrowie przy ul. Zielone Pola 13a, 66-400 Wawrów, NIP 599-252-59-31, REGON 080376898, tel. 698626105,
  e-mail: biuro@lagom.org.pl.
 2. Strona internetowa – internetowy serwis prowadzony przez OPERATORA, udostępniony pod adresem: https://www.lagom.org.pl/ 
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność sądową, która korzysta ze Strony internetowej.
 4. Formularz rejestracyjny – formularz zgłoszenia udziału w Konferencji w formie elektronicznej dostępny na Stronie internetowej Konferencji.
 5. Wydarzenie – III Zachodniopomorskie Warsztaty Neurologiczne w Szczecinie w dniach 21-22 października 2022 r.;
 6. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
  i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony internetowej; 
 7. Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej; 
 8. Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem Strony internetowej; 
 9. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.

 

W jaki sposób i jakie dane od Państwa zbieramy?

 

 1. Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z usług OPERATORA, w tym ze Strony internetowej i formularzy udostępnianych przez OPERATORA, a także dane zapisywane w plikach cookies.
 2. Poprzez formularz rejestracyjny (zgłoszenie udziału w wydarzeniu organizowanym przez Biuro Kongresów Lagom) Użytkownik wyraził wolę wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Biuro Kongresów Lagom i na tej podstawie OPERATOR zbiera podstawowe dane osobiste Użytkownika, takie jak np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu itp. niezbędne do zarejestrowania się jako uczestnik wydarzenia/osoba uczestnicząca w wydarzeniu oraz utrzymania kontaktu w celu umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu. 
 3. W celu weryfikacji uprawnień Użytkownika do uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Biuro Kongresów Lagom, OPERATOR przetwarza również informacje na temat numeru prawa wykonywania zawodu lekarza Użytkownika, co jest uregulowane odrębnymi przepisami.
 4. W formularzu OPERATOR prosi o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji zamówionych usług . – uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Biuro Kongresów Lagom, zapewnienia zakwaterowania w czasie trwania wydarzenia itp. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przyjęcia zgłoszenia i realizacji usług.

 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia zamówionych usług jest przede wszystkim zgoda Użytkownika, wyrażona poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego.
 2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez OPERATORA
  w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej https://www.lagom.org.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania działań z tym związanych. 
 3. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu zapewnienia funkcjonalności Strony internetowej zgodnie z jej Regulaminem, a w szczególności umożliwienie Użytkownikom zarejestrowania się na Stronie internetowej, kontaktu z OPERATOREM oraz zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych. 
 4. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników także w następujących celach: 
 1. realizacji zamówionej przez Użytkownika usługi tj. w celu umożliwienia udziału
  w naszych wydarzeniach, zapewnienia zakwaterowania, umieszczenia zgłoszonego wystąpienia naukowego w programie naszych wydarzeń (art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
 2. udokumentowania zawarcia umowy/realizacji zamówienia i jego rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (art. 6 ust 1 lit. c) RODO);
 3. dla celów administracyjnych i marketingowych, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 7. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom (art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO); 
 8. w przypadku wyrażenia odrębnej, dobrowolnej i świadomej zgody na otrzymywanie Newslettera lub na komunikację handlową drogą elektroniczną i/lub telefoniczną, OPERATOR będzie wykorzystywać adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkowników,
  w celu przedstawienia swojej aktualnej oferty handlowej. 

Komu możemy przekazać Państwa dane?

 1. OPERATOR przekazuje dane osobowe Użytkowników jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług, które Użytkownik zamówił. 
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie OPERATORA, np.:
 1. firmom/agencjom przygotowującym materiały konferencyjne np. program konferencji, identyfikatory lub zaświadczenia potwierdzające udział w naszych wydarzeniach;
 2. recepcjom hoteli/pensjonatów – w przypadku zamówienia przez Państwa zakwaterowania;
 3. naszym partnerom naukowym odpowiedzialnym za merytoryczną część wydarzenia;
 4. innym naszym podwykonawcom zaangażowanym w organizację wydarzenia w przypadku, gdy dane są niezbędne do prawidłowego wykonania usługi;
 5. firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego;
 6. podmiotom świadczącym dla OPERATORA usługi księgowe – w celu rozliczenia dokonywanych transakcji;
 7. organom publicznym wspierającym OPERATORA w walce z oszustwami i nadużyciami
  u OPERATORA, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.
 1. Dla każdego z tych celów przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. W celu maksymalnego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników OPERATORA tam, gdzie to możliwe, stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji. 
 2. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą udzieloną przez Użytkownika OPERATOR może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez OPERATORA. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany. 
 1. OPERATOR nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
 1. OPERATOR może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby OPERATORA), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz zasadom wynikającym z niniejszej Polityki Prywatności.
 1. W ramach przyjętej Polityki Prywatności OPERATOR zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach działalności prowadzonej przez OPERATORA. OPERATOR nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników ani nie udostępnia ich komercyjnie podmiotom trzecim. 

 

Przez jaki czas przetwarzamy Państwa dane?

 1. Okres przez jaki OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników jest zależny od celu przetwarzania: 
 1. realizacja rejestracji na wydarzenie – przez okres realizacji umowy. Po tym okresie OPERATOR będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych
  z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat; 
 2. pozyskane dane o sposobie korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej – przez cały okres pozostawania Użytkownikiem OPERATORA – do czasu wycofania zgody, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat;
 3. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Użytkownika dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną
  w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że zgody się zdezaktualizowały;
 4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OPERATORA stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 5. dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać do końca okresu przedawnienia roszczeń oraz do końca przedawnienia zobowiązań podatkowych, a w innych wypadkach przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym doszło do zakończenia przez OPERATORA realizacji zleconej przez Użytkownika usługi lub rozwiązana została umowa o współpracy z OPERATOREM.

 

Jakie przysługuje Państwu prawo w stosunku do swoich danych?

 1. Przysługuje Państwu prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. do sprostowania swoich danych;
 3. do usunięcia danych – o ile inne szczególne przepisy nie wymagają od OPERATORA ich dalszego przetwarzania (np. przepisy finansowo-księgowe);
 4. do żądania ograniczenia przetwarzania;
 5. do przenoszenia danych;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. OPERATOR zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 4. W celu wykonania swoich uprawnień proszę skierować żądanie poprzez przesłanie go w formie e-mailowej: pocztą elektroniczną na adres: biuro@lagom.org.pl. Aby zrealizować żądanie, OPERATOR będzie musiał zidentyfikować Użytkownika, aby potwierdzić uprawnienia.
 5. Realizacja praw Użytkownika jest co do zasady bezpłatna. Użytkownik nie będzie musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do swoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). OPERATOR może jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli żądanie Użytkownika jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach OPERATOR może również odmówić spełnienia żądania Użytkownika. 
 6. OPERATOR dokłada starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania
  w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie Użytkownik jest szczególnie skomplikowane lub Użytkownik złożył kilka żądań ich rozpoznanie może zająć więcej czasu, niż miesiąc.
  W takim wypadku OPERATOR Użytkownika o wydłużeniu terminu i zapewni bieżące informacje dotyczące realizacji żądania Użytkownika.

 

Pliki cookies 

 

 1. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane są w Państwa urządzeniu np. laptopie lub telefonie, gdy korzystają Państwo ze Strony internetowej OPERATORA.
 2. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny Strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, na podstawie którego ustalana jest „tożsamość” Użytkownika. Strona internetowa może umieścić plik cookies
  w przeglądarce internetowej, jeśli Państwa przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala Stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez Stronę internetową, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 3. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Państwa zgody. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z plików cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Rodzaje plików cookies, które mogą być przez OPERATORA wykorzystywane:
 1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe – przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony
  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa;
 3. funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
  z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.
 1. Stosowane przez OPERATORA pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę internetową indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub aplikacji partnerów biznesowych Serwisu. Strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać pliki cookies. OPERATOR nie ma wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jest odpowiedzialni za pliki cookies, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, należy pamiętać, że każda z nich ma własną politykę cookies. Z tego powodu prosimy, aby przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji Użytkownik/Internauta zapoznał się z ich politykami cookies.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania Strony internetowej (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu Użytkownika np. telefonie lub laptopie. Użytkownik/Internauta może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że ww. informacje i pliki mogą być zamieszczane
  i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że OPERATOR będziem przechowywać informacje w  urządzeniu Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 2. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
 1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 3. określania ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 4. blokowania lub usuwania plików cookies.
 1. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego. 
 2. OPEARTOR informuje, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
 3. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu. 
 4. Użytkownik/Internauta może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa: 
 1. Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek;
 2. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl;
 3. Microsoft IE / EDGE – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
 4. Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

 

 Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies 

 1. OPERATOR wykorzystuje pliki cookies OPERATORA w następujących celach: 

1.1. Konfiguracji Strony internetowej: 

 1. dostosowanie zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze Strony internetowej; 
 2. rozpoznanie urządzenia Użytkownika Strony internetowej oraz jego lokalizację
  i odpowiednio wyświetlenia Strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
 3. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik; 
 4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron na Stronie internetowej w celu rekomendacji treści; 
 5. rozmiaru czcionki, wyglądu Strony internetowej. 

2.2. Uwierzytelniania użytkownika na Stronie internetowej i zapewnienia sesji Użytkownika na tej Stronie internetowej: 

 1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony internetowej, umożliwiając
  w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; 
 2. optymalizacja i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Stronę internetową. 

3.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony internetowej: 

 1. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

4.4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika: 

 1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony internetowej, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 

5.5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności: 

 1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Strony internetowej korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

6.6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony internetowej.

 1. OPERATOR wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w następujących celach: 
 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: 
 1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]; 
 1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: 
 1. Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]; 
 1. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych: 
 1. plus.google.com – [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]; 
 2. Facebook.com – [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].
 1. Za pomocą plików cookies i Google Analytics stosowanej na Stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika (profilowanie). Analiza zachowań na Stronie internetowej umożliwia zrozumienie zwyczajów i oczekiwań Użytkownika oraz dostosowanie ich do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Dzięki temu możliwe jest nie tylko prezentowanie Użytkownikowi reklam dopasowanych do ich preferencji, ale również tworzenie i prezentowanie Użytkownikowi dostosowanych do niego ofert czy rabatów niedostępnych dla innych osób. 
 2. Podmioty trzecie takie jak sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, zajmujący się np. analizą ruchu w sieci, mogą wykorzystywać pliki cookies oraz narzędzia software development kits (SDKs) lub inne pokrewne technologie do zbierania informacji na temat wizyty Użytkownika na Stronie internetowej. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na urządzeniu Użytkownika: 
 1. Dostawcy usług analitycznych: Współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych takimi jak: Google Analytics oraz Facebook Analytics, którym umożliwiamy wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego jak Google i Facebook wykorzystują dane Użytkowników, dostępne jest pod linkiem: 

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ 

https://www.facebook.com/about/privacy/update 

 1. Partnerzy reklamowi: 

Partnerami reklamowi są: 

 1. AdAwards 
 2. Google (Google Adsense) 

i mogą oni używać cookies reklamowych w celu wyświetlania reklam, które ich zdaniem będą dla Użytkownika najbardziej interesujące oraz w celu mierzenia efektywności takich reklam na Stronie internetowej.

 1. Wszystkie zbierane przez OPERATORA dane chronione są przy użyciu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z OPERATOREM, zaufani partnerzy oraz zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi osobowymi zgodnie
  z przyjętymi przez OPERATORA wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. 
 2. Wszystkie informacje, które otrzymujemy na temat Użytkowników, OPERATOR przechowuje na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. OPERATOR wdrożył także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników. 
 3. OPERATOR stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by chronić dane osobowe Użytkowników przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem. 
 4. OPERATOR identyfikuje możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci oraz minimalizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka
  i regularne testy. 

 

Zmiana postanowień

 1. Polityka Prywatności i plików cookies może być przez OPERATORA zmieniana lub aktualizowana. 
 2. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na Stronie internetowej, a dodatkowo OPERATOR poinformuje Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Strony internetowej. 

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności i plików cookies należy kierować za pomocą kontaktu mailowego pod adresem: biuro@lagom.org.pl.